خرید عادی

برای خرید عادی پس از انتخاب جزوه های مورد نظر مجموع مبالغ جزوات را به شماره کارت

شماره کارت بانک مسکن:                               ۳۴۸۷-۶۳۲۱-۲۳۱۴-۶۲۸۰

به نام: جواد رحمانی

واریز کرده و سپس مبلغ پرداخت، زمان دقیق پرداخت, ایمیل و شماره پیگیری یا ارجاع و جزواتی که میخواهید خرید نمایید را به شماره تلفن ۰۹۱۲۶۴۱۸۴۱۷ اس ام اس کنید یا به ایمیل ur.j.rahmani@gmail.com ایمیل کنید؛ تا حداکثر تا ۳ ساعت جزوات به ایمیلتان ارسال گردد.