کانال تلگرامی آموزشی ماده ۲۷

پکیج آزمون عمومی ماده ۲۷ نظام مهندسی (مشترک برا رشته های هفت گانه نظام مهندسی)

پکیج عمومی آزمون ماده ویژه سال ۱۳۹۷ در حال آماده سازی و تهیه می باشد.

پکیج آزمون تخصصی ماده ۲۷ نظام مهندسیدر رشته های معماری، عمران و شهرسازی

پکیج تخصصی آزمون ماده ویژه سال ۱۳۹۷ در رشته های معماری، عمران و شهرسازی در حال آماده سازی و تهیه می باشد.