معرفی آزمون ماده ۲۷ نظام مهندسی

وزارت راه و شهرسازي در اجراي دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نسبت به برگزاري آزمونهاي صلاحیت کارشناس ماده ۲۷در هفت رشته مهندسی، معماري،عمران،تاسیسات مكانیكی، تاسیساتبرقی، شهرسازي،نقشه بردار ي و ترافیك براي اخذ پروانه کارشناسی در تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بطور هماهنگ و همزمان در سراسرکشور برابر شرایط و ضوابط اقدام می نماید .

مدرك تحصیلي:

دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته یا مدرک پیوسته در مقاطع بالاتر (کارشناسیارشد پیوسته و …) در یكی ازهفت (۷) رشته اصلي مهندسی معماري، عمران، تاسیسات مكانیكی، تاسیساتبرقی، شهرسازي، نقشه برداري و ترافیك مطابق آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون.
درخصوص کارشناسی ناپیوسته در رشته هاي اصلی مهندسی و همچنین کارشناسی ارشد در رشته هاي شهرسازي وترافیك ملاک عمل، آخرین مصوبات کمیسیون فوقالذکر میباشد.

شرایط شرکت در آزمون ماده ۲۷ نظام مهندسی

۱- عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
۲- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی اصلي معتبر پایه یک در رشته مورد تقاضا .
۳- داشتن همزمان صلاحیتهاي (طراحی، نظارت و اجرا ) براي رشتههاي معماري و عمران و نیز صلاحیتهاي (طراحی و نظارت) به صورت همزمان براي رشته هاي تاسیسات برقی و مكانیكی.
۴- نداشتن محرومیت ناشی از محكومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر در زمان ثبتنام .

مواد و منایع آزمون ماده ۲۷ نظام مهندسی

الف) موادآزمون عمومی:
۱- قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)

۲- قانون مدنی (در مالکیت، حق انتفاع، عمری، رقبی و سکنی، وقف، حریم املاک، حق ارتفاق، اقسام عقود، شرایط اساسی صحت معامله، خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات، سقوط تعهدات، ضمان قهری، اتلاف، تسبیب، احکام بیع و اجاره)

۳- قانون برگزاری مناقصات

۴- قانون مسئولیت مدنی

۵- شرایط عمومی پیمان

۶- شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمان – (به استثناء رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک)

۷- قانون شهرداری و اصلاحات بعدی

۸- مباحث دوم (۱۳۸۴) و دوازدهم (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان

ب) مواد آزمون اختصاصی:

رشته‌ معماری
۱- مباحث سوم-(۱۳۹۵)، چهارم–(۱۳۹۶)، پنجم-(۱۳۹۶)، هفتم-(۱۳۹۲)، هشتم-(۱۳۹۲)، نهم-(۱۳۹۹)، دهم-(۱۳۹۲)، یازدهم-(۱۳۹۲)، پانزدهم-(۱۳۹۲)، نوزدهم-(۱۳۸۹)، بیست و یکم-(۱۳۹۵) و بیست و دوم-(۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲- قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی

۳- ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)

۴- نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- دانش و اطلاعات دانشگاهي

۶- اصول متره و برآورد

۷- پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)

۸- ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها

۹- روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان
رشته‌ عمران
۱- مباحث سوم-(۱۳۹۵)، پنجم -(۱۳۹۶)، ششم-(۱۳۹۸)، هفتم-(۱۳۹۲)، هشتم-(۱۳۹۲)، نهم-(۱۳۹۹)، دهم-(۱۳۹۲)، یازدهم-(۱۳۹۲)، بیست و یکم-(۱۳۹۵) و بیست و دوم-(۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲- نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور

۳- دانش و اطلاعات دانشگاهي

۴- اصول متره و برآورد

۵- آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و پیوست ششم آن

۶- دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱ (دانلود فایل)

۷- ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها

۸- روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

حدود صلاحیت کارشناسان ماده ۲۷

۱- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته عمران :

– طراحي و محاسبه و كنترل محاسبات و سازه يا ساختمان ها، منابع و مخازن و ابنيه فني فلزي، بتني، چوبي، مصالح بنايي و مختلط و راه و باند.
– متره و برآورد احجام ساختماني، هزينه كليه ساختمان ها، منابع و مخازن، راه ها و ابنيه فني و بررسي صورت وضعيت آنها.
– تشخيص علل خرابي يا نقص ساختمان ها، راه ها و ابنيه فني و تعيين خسارت آنها.
– بررسي علل حوادث منجر به خسارت، جرح يا فوت و اظهار نظر در آنها.
– تفكيك و افراز ساختمان ها و زمين.
– اظهار نظر در مورد گزارش هاي فني مرتبط با ساختمان ها، راه ها و ابنيه فني.
– ارزيابي بهاي زمين هاي غير مزروعي، ساختمان و ابنيه فني.
– تعيين اجاره بها وحق كسب و پيشه محل ها.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قرار دادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و همچنين قراردادهاي طراحي، اجرا و نظارت و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني و مالي آنها (در محدوده اقلام ساختماني).
– رسيدگي به اسناد مناقصه و مزايده در طرح هاي عمراني و ساختمان هاي خصوصي.
– نظارت بر جريان تحويل موقت و قطعي طرح هاي عمراني.

۲- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته معماري :
– تهيه طرح معماري و كنترل طرح معماري انواع ساختمان هاي بتني، فلزي، مصالح بنايي، چوبي و مختلط با كاربري هاي متعارف.
– متره و برآورد احجام ساختماني و هزينه كليه ساختمان ها و بررسي صورت وضعيت آنها.
– تعيين خسارت وارده به ساختمان ها و برآورد هزينه تعميرات.
– تفكيك و افراز ساختمان ها.
– تعيين اجاره بها و حق كسب و پيشه محل ها و املاك.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و طراحي، اجرا و نظارت و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني و مالي آنها (در محدوده اقلام ساختماني).
– رسيدگي به اسناد مناقصه و مزايده در طرح هاي عمراني و ساختمان هاي خصوصي.
– نظارت بر جريان تحويل موقت و قطعي ساختمان ها.

۳- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته تأسيسات مكانيكي :

– ارزيابي و تعيين قيمت تأسيسات برودتي و حرارتي ساختمان ها، ماشين هاي صنعتي، ماشين آلات و تأسيسات كارخانجات.
– تعيين علل خرابي و ارزيابي خسارت تأسيسات برودتي و حرارتي ساختمان ها، ماشينهاي صنعتي، ماشين آلات و تأسيسات كارخانجات.
– ارزيابي و تعيين هزينه تأسيسات وشبكه هاي بسته توزيع‌ آب، تلمبه خانه هاي آبي، تأسيسات آب و برق، هوا، گاز و بخار.
– برآورد قيمت، تشخيص علل خرابي و تعيين خسارت ماشين آلات راهسازي و راهداري، موتورهاي ديزلي و لكوموتيو.
– تعيين اجاره بها و اجرت المثل ماشين آلات صنعتي، ماشين هاي راهسازي و موتورهاي ديزلي.
– رسيدگي به صورت وضعيت هاي تأسيسات مكانيكي طرح هاي ساختماني و عمراني.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و طراحي، اجرا و نظارت و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني و مالي آنها (در محدوده اقلام تأسيسات مكانيكي).
– اظهارنظردر مورد گزارش هاي فني و مرتبط با تأسيسات و ماشين آلات
– بررسي علل حوادث منجر به خسارت، جرح يا فوت اشخاص و جانداران ناشي از سيستم تأسيسات مكانيكي و اظهار نظر در آنها
– نظارت بر جريان تحويل موقت و قطعي سيستم هاي تأسيسات مكانيكي در طرح هاي عمراني و خصوصي.

۴- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته تأسيسات برقي :

– ارزيابي، تعيين اجاره بها و اجرت المثل، تعيين قيمت، تعيين علل خرابي و بر آورد خسارت
ماشين هاي كوچك توليد برق، شبكه هاي روشنايي محدود، برق فشار ضعيف، تأسيسات برقي ساختمان ها، كارخانجات، بيمارستان ها،‌ سيستم برقي و الكترونيكي دستگاه هاي گرمايش و سرمايش، سردخانه ها، تهويه مطبوع، آسانسورها، پله هاي برقي، شبكه هاي صوتي و تصويري ساختمان ها.
– ارزيابي، تعيين اجاره بها و اجرت المثل، تعيين قيمت، تعيين علل خرابي و برآورد خسارت سيستم هاي الكترونيكي.
– اظهار نظر در مورد گزارش هاي فني مرتبط با سيستم برقي دستگاه ها و شبكه هاي فشار ضعيف و الكترونيكي.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و طراحي، اجرا و نظارت و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني و مالي آنها (در محدوده كارهاي برقي و الكترونيكي).
– بررسي علل حوادث منجر به خسارت، جرح يا فوت اشخاص و جانداران و اظهار نظر در آنها ناشي از تأسيسات برقي.
– نظارت بر جريان تحويل موقت و قطعي سيستم هاي برقي و الكترونيكي طرح هاي عمراني و ساختمان هاي خصوصي.

۵- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته شهرسازي :
انجام امور ذيل مستلزم كار گروهي متشكل از كارشناسان رشته هاي مختلف با مسووليت كارشناس عمومي شهرسازي است:
– تهيه طرح هاي تفصيلي، طرح هاي هادي و روستائي، طرح هاي ناحيه‌اي، منطقه‌اي، كالبدي ملي و اظهارنظر در مورد آنها و ارزيابي و برآورد هزينه تهيه طرح هاي مذكور.
– بررسي و اظهار نظر در مورد تفكيك و افراز زمين هاي شهري.
– ارزيابي بهاي اراضي غير مزروعي و اجاره و اجرت المثل آنها.
– رسيدگي به اختلافات پيمانكاران و مشاوران و كارفرمايان در زمينه طرح هاي شهرسازي و اظهار نظر و حكميت در آنها.

۶- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته نقشه برداري :

– انجام نقشه برداري شامل مساحي، ترازيابي، پياده كردن نقشه و كنترل عمليات و مدارك نقشه برداري.
– تطبيق عكس و نقشه هوايي و تفسير عكس هاي هوايي.
– بازبيني فتوگرامتري.
– تفكيك و افراز اراضي غير مزروعي، تشخيص حدود ثبتي املاك و مستغلات.
– تهيه صورتمجلس تفكيكي ساختمان ها و املاك و تهيه صورتمجلس تحويل زمين.
– تعيين اجاره بها و حق كسب و پيشينه.
– مسير يابي و تاكئومتري راه، باند و خيابان ها و معابر شهري.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري و مهندسي مشاور و حكميت و اظهار نظر در مورد جنبه هاي فني آنها در محدوده كارهاي نقشه برداري.

۷- حدود صلاحيت كارشناسي عمومي در رشته ترافيك :
– طراحي شبكه هاي ترافيكي و پاركينگ ها و كنترل طرح هاي تهيه شده.
– ارزيابي و اظهار نظر در مورد طرح هاي شبكه هاي ارتباطي شهري، روستايي و بين شهري.
– اظهار نظر در مورد طرح هاي حمل و نقل شهري و بين شهري.
– بررسي اثرات ترافيكي ابنيه و ساختمان ها واجد اثر مهم بر ترافيك.
– اظهار نظر در مورد گزارش هاي فني مرتبط با ترافيك و حمل و نقل.
– رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي مهندسي مشاور ترافيكي و حمل و نقل و انجام حكميت و اظهار نظر در آنها.