دوره طراحی معماری – رزرو اولیه

2,000,000 ریال

توضیحات

تدریس کلیه مباحث آزمون مطابق با آخرین ویرایش شامل:
o آشنایی با آزمون طراحی و مدیریت زمان
o شناخت و تحلیل ضوابط و قوانین مقررات ملی مطابق آخرین ویرایش/مباحث ۳ و ۴ و ۱۵ و نشریه ۲۴۶ معلولین
o تحلیل و حل آزمونهای دوره های گذشته طراحی معماری
o بررسی و تحلیل زمینهای شیبداروخاص
o تمرینهای مرحله ای و گام به گام در طول دوره
o تحلیل و بررسی نکات سازه ای مرتبط با آزمون طراحی
o روشهای ارائه آزمون
o برگزاری آزمون آزمایشی و کروکسیون جمعی

مدت این دوره ۳۰ ساعت می باشد که یکشنبه ها از ساعت ۱۷ تا ۲۱ با شهریه ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.