پکیج کامل جزوات آزمون کارشناس رسمی دادگستری – رشته برنامه ریزی شهری – ویژه آزمون سال ۱۳۹۹ (به صورت فایلی و چاپی)

با توجه به نامشخص بودن منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری و جزوه بسته بودن این آزمون، سعی گردیده شده است تا از منابع معتبر نظام فنی و اجرایی کشور، دفتر ترویج مقررات ملی ساختمان، کتب دانشگاهی معتبر، آئین نامه های معتبر در ایران پکیج آموزشی تدوین گردد تا داوطلبان بتوانند برای موفقیت در این آزمون از آن استفاده نمایند.
با توجه به ساختار آزمون که در سنوات گذشته مطرح شده است پکیج آموزشی به صورت جزوه ای و شامل ۴ جزوه طراحی و تدوین گردیده است.
این پکیج هم به صورت فایلی و هم به صورت چاپی قابل تهیه می باشد.

جزوه اول – قوانین مرتبط با شهرسازی

جزوه دوم – ضوابط، مقررات و مصوبات مرتبط با شهرسازی

جزوه سوم – مباحث عمومی شهرسازی

جزوه چهارم- مبانی نظری شهرسازی