جزوه: محاسبات هادی و کابل

این جزوه شامل ۱۰۹ پرسش، ۱۵ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

 • نامگذاری کابل ها
 • دسته بندی کابل ها
 • محاسبات کابل
 • لوله های برق
 • پرسش های متفرقه

دانلود رایگان نمونه جزوه محاسبات هادی و کابل

تعداد صفحات : ۸۶

جزوه: مدیریت بار و تقاضای شبکه

این جزوه شامل ۲۲ پرسش، ۹ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

 • تعاریف اولیه
 • برآورد توان نصب شده
 • محاسبه بار مجتمع مسکونی
 • الگوی محاسبات بار
 • پرسش های متفرقه

دانلود رایگان نمونه جزوه مدیریت بار و تقاضای شبکه

تعداد صفحات : ۲۲

جزوه: سیستم زمین و حفاظت شبکه

این جزوه شامل ۷۸ پرسش، نه نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

 • حروف شناسائی سیستم های ارتینگ
 • انواع سیستم ارتینگ
 • سیستم TN
 • انواع سیستم TN
 • کلیدهای حفاظتی در سیستم ارتینگ
 • مقاومت اتصال به زمین در سیستم TN
 • همبندی
 • پرسش های متفرقه

دانلود رایگان نمونه جزوه سیستم زمین و حفاظت شبکه

تعداد صفحات : ۵۷

جزوه: تابلو و کلیدهای توزیع

این جزوه شامل ۱۱۷ پرسش، ۲۳ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

 • مفاهیم کلی
 • تابلوهای ولتاژ متوسط
 • تابلوهای ولتاژ پائین
 • قواعد طراحی تابلو LV
 • ستینگ جریانی کلیدها
 • پرسش های متفرقه

دانلود رایگان نمونه جزوه تابلو و کلیدهای توزیع

تعداد صفحات : ۸۳

جزوه: جبران­سازی توان راکتیو با خازن

این جزوه شامل ۵۴ پرسش، ۱۱ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

 • مفاهیم بنیادی
 • جبران سازی توان راکتیو
 • انواع خازن گذاری
 • طراحی بانک خازنی
 • تعرفه های برق

دانلود رایگان نمونه جزوه جبران سازی توان راکتیو با خازن

تعداد صفحات : ۴۲

جزوه: ترانسفورماتور، دیزل ژنراتور و موتور

این جزوه شامل ۸۸ پرسش، ۱۸ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

 • ترانسفورماتور
 • ژنراتور
 • موتور

دانلود رایگان نمونه جزوه ترانسفورماتور، دیزل ژنراتور و موتور

تعداد صفحات : ۷۴

جزوه: آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

این جزوه شامل ۷۶ پرسش، ۳۲ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

 • کلیات
 • آسانسور
 • پله برقی
 • پیاده رو متحرک

دانلود رایگان نمونه جزوه آسانسور، پله برقی، پیاده روی متحرک

تعداد صفحات : ۵۴

جزوه: تجهیزات جریان ضعیف

این جزوه شامل ۴۷ پرسش، ۳۲ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است. مباحث مطروحه در این جزوه به ترتیب عبارتند از:

 • کلیات
 • سیستم اعلام حریق
 • سیستم صوتی یا پیام رسانی
 • سیستم آنتن مرکزی
 • شبکه های کامپیوتری

دانلود رایگان نمونه جزوه تجهیزات جریان ضعیف

تعداد صفحات : ۵۱

جزوه: محاسبات روشنائی

این جزوه شامل ۶۲ پرسش، ۵ نکته طلائی و چند صفحه درس نامه کاربردی است.

دانلود رایگان نمونه جزوه محاسبات روشنائی

تعداد صفحات : ۴۰

جزوات تأسیسات برقی

جزوات مرتبط با تأسیسات برقی