با توجه به اینکه آزمون محاسبات عمران نسبت به سال­های پیش پیچیده­ تر و مفهومی تر شده است؛ و همچنین پاسخ تشریحی برای سوالات از طرف دفتر مقررات ملی ارائه نمیگردد، سعی گردیده است تا پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران دوره های اخیر به طور کامل بیان گردد.

جزوه دوم: پاسخنامه تشریحی آزمون عمران محاسبات آبان ۹۳

در این پاسخنامه جواب تشریحی تمامی سوالات آزمون محاسبات عمران نظام مهندسی دوره آبان ۱۳۹۳ بیان گردیده است.

دانلود رایگان نمونه پاسخنامه تشریحی محاسبات عمران آبان ۹۳

جزوه اول: پاسخنامه تشریحی آزمون عمران محاسبات شهریور ۹۱، اسفند ۹۱ و آذر ۹۲

در این جزوه پاسخنامه تشریحی آزمون عمران محاسبات شهریور ۹۱، اسفند ۹۱ و آذر ۹۲ به طور کامل بیان گردیده است.

دانلود نمونه رایگان پاسخنامه تشریحی محاسبات عمران شهریور ۹۱، اسفند ۹۱ و آذر ۹۲